Drogi Użytkowniku! Na stronie Cheminet.pl stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również możliwość dostosowania strony do Twoich, indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Zapoznaj się też z naszą Polityką Prywatności, w której informujemy jakie dane osobowe i w jaki sposób przetwarzamy.

close

Regulamin serwisu Cheminet.pl - obowiązujący od 25.12.2014 (zwany dalej „Regulaminem”)

 

I.Informacje ogólne 

(w tym dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu)

 

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną Cheminet.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. Sklep Internetowy Cheminet.pl - nazywany dalej „Sklepem”, oferujący sprzedaż wysyłkową specjalistycznych środków chemicznych (określanych dalej jako „Produkty”), prowadzony jest przez firmę Lunarworks Marek Wagner z siedzibą w Poznaniu, os. Armii Krajowej 95/72, 61-381 Poznań, NIP: 782-194-67-91, Regon: 301019676, tel. 695 100 952, nazywaną dalej „Lunarworks”
 

3. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.
 

4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox v.20, Google Chrome v.25, Safari 5.0, Opera 8 lub inne - zgodne z obowiązującymi standardami w3c. Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient musi posiadać działające konto e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

5. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia. Akceptując Regulamin, Klient akceptuje jego postanowienia w całości.

 

II. Zdalna Obsługa Klienta

 

Lunarworks prowadzi Obsługę Klienta udzielając Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8 do 17 pod numerem telefonu 695 100 952 oraz pod adresem e-mail: sklep@cheminet.pl. Koszt połączenia z Obsługą Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

 

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Lunarworks świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
 

a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”); 

b. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”). 
 

2. W ramach Sklepu, Lunarworks zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

3.Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne. 

 

4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. 

 

5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie. 

 

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, wysyłając na adres sklep@cheminet.pl lub pisemnie na adres Lunarworks, os. Armii Krajowej 95/72, 61-381 Poznań, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj, adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 

7. Lunarworks może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie punktów: III. 10 i III. 11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lunarworks, umotywowane względami obiektywnymi. 
 

8. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Lunarworks drogą elektroniczną (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy, nieprawidłowe Produkty znajdujące się w koszyku) można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 695 100 952 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail sklep@cheminet.pl. 

W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego : 

- imienia i nazwiska Klienta, 
- adres poczty elektronicznej do kontaktu
- dokładny opis i powód reklamacji / pytania. 

 

Lunarworks rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sklep zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. 

 

9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Lunarworks usług. 

 

10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Lunarworks w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 

11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste czy naruszające w inny sposób  obowiązujące prawo (zakaz umieszczania treści bezprawnych, wulgarnych itp za pomocą komentarzy do produktów). 

 

IV.Zamówienia

 

1.Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-17.

 

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

 

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka. 

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. 
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Obsługę Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą. 

 

3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. 

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

 

5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Lunarworks do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

6. W przypadku braku dostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu w całości otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku problemów powstałych podczas realizacji Zamówienia, w celu wyjaśnienia lub wprowadzenia ewentualnych zmian, Obsługa Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail.

 

7. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 

8. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu. 

 

V.Dostawa produktów (sposób wypełnienia świadczenia przez Lunarworks)

 

1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@cheminet.pl, zawierającej w temacie zwrot „Zmiana adresu wysyłki”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia. 

 

2. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Lunarworks oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Lunarworks, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji po moment nadania przez Lunarworks przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 3 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi - w zależności od przewoźnika - od 2 dni roboczych (kurier DPD i paczkomaty InPost), do 4 dni roboczych w przypadku Poczty Polskiej. 

 

3. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo przy podsumowaniu zamówienia oraz sekcji „Koszyk” Sklepu internetowego. Wysyłka na koszt Sklepu, możliwa jest w ramach promocji - dla klientów spełniających wymagania określone w warunkach promocji. Darmowa wysyłka przyznawana jest automatycznie, po spełnieniu warunków koniecznych (stosowna wartość zamówienia)

 

4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie za pośrednictwem wymienionych wcześniej dostawców o ile nie zostanie to ustalone indywidualnie z Klientem.

 

VI.Sposób i termin zapłaty 

 

1. Ceny w Sklepie określone są w polskich złotych i zawierają wszelkie, należne podatki, typowe dla terytorium RP, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki dostawy są przedmiotem promocji stosowanej przez Sklep. 

 

2.Sklep udostępnia poniższe formy płatności:

 

a. Płatność „z góry” (online):

- Przelew elektroniczny;

- Płatność kartą; 

- Płatność za pośrednictwem PayU; 

b. płatność za pobraniem (przy odbiorze) - dostępna tylko na terenie Polski w przypadku wyboru dostawy firmą kurierską DPD. 

 

3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie.

Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. 

 

VII.Promocje

 

Lunarworks może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

 

VIII.Procedura rozpatrywania reklamacji 

 

1. Użytkowanie produkty oferowane w Sklepie oraz ich przechowywanie, regulują przepisy BHP oraz instrukcje i ostrzeżenia zawarte w kartach informacyjnych (MSDS) jak również na etykietach produktów. Klient zobowiązany jest ich przestrzegać w trosce o własne bezpieczeństwo i środowisko naturalne.

 

2. Na Lunarworks ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. 

 

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Lunarworks z tytułu rękojmi lub gwarancji producenta -  jeśli takowa jest przewidziana dla danego produktu. Wykonywanie przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Lunarworks z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sklep druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne. 

 

5. Lunarworks jest odpowiedzialna względem Klienta, w przypadku gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

 

6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Lunarworks niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

 

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Lunarworks jest zobowiązany wypełnić uzasadnione żądanie w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

7. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Lunarworks usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Lunarworks.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

 

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Lunarworks dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Lunarworks Marek Wagner, os. Armii Krajowej 95/72, 61-381 Poznań - z dopiskiem „ZWROT TOWARU”. 

 

9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Lunarworks nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

 

10. Lunarworks odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem daty ważności produku od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

VIII. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów

 

Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: Lunarworks Marek Wagner, os. Armii Krajowej 95/72, 61-381 Poznań lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@cheminet.pl. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Lunarworks skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. 

 

IX.Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy 

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając do Lunarworks oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnień Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Lunarworks ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Lunarworks dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

5. Lunarworks może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Lunarworks od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Lunarworks może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

6. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura). 

 

7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Lunarworks, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Lunarworks zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Lunarowrks do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Lunarworks – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. 

 

9. Zwracane Produkty należy odesłać na adres:

Lunarworks Marek Wagner, os. Armii Krajowej 95/72, 61-381 Poznań - z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.

 

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Lunarworks w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. 

 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Lunarworks zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 

 

X. Brak prawa odstąpienia od umowy 

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

 

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

 

XI. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Lunarworks M.Wagner jako administratora danych osobowych. 

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia Zamówienia - co najmniej w zakresie niezbędnym do przygotowania wysyłki towaru (dane adresowe, lub numer telefonu - przy wysyłce za pośrednictwem paczkomatów InPost). 

 

3. Lunarworks stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z dostępnymi środkami technicznymi. 

 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Lunarworks - na adres mailowy sklepu Cheminet.pl lub listownie, na adres Lunarworks, jak również przez kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem: gdpr@cheminet.pl.

 

5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach - o ile klient wyraził taką wolę.

 

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w sekcji „Polityka prywatności”, w zakładce zatytułowanej „Nota prawna" dostępnej na stronie internetowej www.cheminet.pl .

 

XIV.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 

 

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu dokonania płatności elektronicznej, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@cheminet.pl.

 

2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.  

 

XV. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy 

 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod poniższym adresem internetowym:

 

http://www.cheminet.pl/pl/content/31-nowy-regulamin-sklepu

 

oraz w siedzibie firmy Lunarworks Marek Wagner, w Poznaniu na os. Armii Krajowej 95/72. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie a także sporządzić jego wydruk lub zapisać na dowolnym nośniku w zależności od posiadanego urządzenia dostępowego. 

 

2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. 

 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

 

4. W przypadku, gdy klient nie podał poprawnego adresu email, pracownik Sklepu będzie kontaktować się z Klientem pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych. 

 

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem a nie została dokonana płatność za zamówienie, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia. Jeśli zamówienie zostało opłacone, ale nie ma możliwości kontaktu z klientem, ewentualne anulowanie zamówienia wiąże się ze zwrotem zapłaconej kwoty na konto z jakiego wykonano płatność - lub kartę płatnicza, jeśli płatność była wykonana a pośrednictwem kanału Pay-U. 

 

XVI.Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim. 

 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. 

 

3. Lunarworks zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

 

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Lunarworks wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Lunarworks; 

b. konieczność dostosowania działalności Lunarworks do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

-decyzji właściwego w zakresie działalności Lunarworks organu administracji publicznej lub 

-orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Lunarworks

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Lunarworks;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lunarworks spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Lunarworks usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Lunarworks dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Lunarworks lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Lunarworks określonych w Regulaminie. 

 

4. Lunarworks poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Lunarworks umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.

 

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Lunarworks udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail. 

 

7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Lunarworks a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lunarworks. 

 

8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Lunarworks a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 

- Adresat: Lunarworks Marek Wagner, tel. 695 100 952, adres e-mail: sklep@cheminet.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

(lista zakupionych produktów)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.